บริษัท เอส แพ็ค ไฟเบอร์ จำกัด
 
S-PAK FIBER CO.,LTD.
 
บริษัท เอส แพ็ค ไฟเบอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มบุคคลผู้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำ  อาทิ ปัญหาน้ำเสียจากครัวเรือน น้ำเสียจากชุมชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น  นอกจากนี้
การสำรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเช่นกัน

บริษัทฯ ซึ่งนำโดยกลุ่มวิศวกรที่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2537  ภายใต้ชื่อ
S-PAK เพื่อมุ่งมั่นที่จะป้องกัน แก้ไข และจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสีย ที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยสามารถสังเกตได้จาก
การที่ภาครัฐที่มีบทกฎหมายควบคุมที่เข้มงวด และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ จึงริเริ่มออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งแบบที่ใช้ในครัวเรือน ที่เรียกกันว่า  ระบบแบบติดกับที่ (On-Site) และในแบบที่
สามารถบำบัดได้ในระดับชุมชน ที่เรียกว่า ระบบบำบัดส่วนกลาง (Central Plant) โดยคำนึงคุณภาพในการผลิตและประสิทธิภาพ
ในการบำบัดแบบชีววิธี โดยผ่านการออกแบบที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม จุดประสงค์เพื่อให้สุขภาพอนามัยของผู้ใช้มี
คุณภาพที่ดี ซึ่งมีทั้งชนิดเติมอากาศ และไม่เติมอากาศ โดยเน้นที่ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ข้อจำกัดของผู้อยู่อาศัย สภาพ
ชุมชน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการออกแบบ

“One Partner for All Your Problems”  เมื่อออกแบบระบบตามความเหมาะสมแล้ว  บริษัทฯ จึงได้ผลิตสินค้า เพื่อรองรับ
ระบบดังกล่าว โดยเป็นถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งที่เป็นไฟเบอร์กลาส (Fiberglass) และโพลีเอธิลีน (PE) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ด้านต่างๆ ของลูกค้า

การกำหนดรูปแบบ และการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของบ้าน ที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ในรูปโครงการ เช่น หมู่บ้าน
จัดสรร อาคารชุด อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงแรม และโรงพยาบาล  โดยในแต่ละโครงการ จะมีปริมาณน้ำทิ้งจำนวนมหาศาล
ทั้งนี้ในการเลือกระบบบำบัดน้ำเสีย จึงนับเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ และพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กับโครงการแต่ละประเภท

ถังบำบัดน้ำเสีย S-PAK เป็นถังบำบัดน้ำเสียที่มีคุณภาพสูง มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ และด้วยนโยบายที่เข้มแข็ง
สำหรับการให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอนของการให้บริการ ซึ่งได้แก่
      1. การออกแบบระบบที่เหมาะสมกับลูกค้า
      2. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
      3. การแนะนำการใช้งานอย่างถูกต้อง
      4. การติดตั้ง และการบำรุงรักษา

ดังนั้นคุณภาพในการให้บริการอย่างดีเยี่ยมในทุกๆ ขั้นตอน จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่า
“สินค้ามาตรฐาน มุ่งมั่นบริการ คือหัวใจของเรา” ตลอดระยะเวลา 13 ปี
 
 
 
HOME ABOUT PRODUCT SHOWCASE DOWNLOAD CONTACT
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 S-PAK FIBER CO.,LTD. All rights reserved / created & designed by  i d e a l r e a d y